Za varnejšo prihodnost

Že danes lahko naredite korak bliže svojim ciljem. Pričnite varčevati ter zase in svoje najbližje ustvarite prihodnost, kot si jo želite.

Naložbeni tedni

4. - 26. julij

Alt text

Naložbeni tedni | 4. do 26. julij

pictogram
25 % popusta na vstopne stroške
Pri enkratnih vplačilih v naložbena življenjska zavarovanja Zavarovalnice Vita in v vzajemne sklade družbe NLB Skladi.
Ugodnost velja tudi za vplačila v NLB Naložbeni par.
Alt text

Varčevanje v vzajemnih skladih

O možnostih varčevanja se pogovorite s finančnimi svetovalci: prek video klica, vsak delovnik med 9. in 16. uro ali v naših poslovalnicah,
če že varčujete v NLB Skladih, lahko uredite dodatna vplačila tudi na daljavo v NLB Kliku kadarkoli, 24/7 ali prek video klica vsak delovnik med 9. in 16. uro.
25 % popusta na vstopne stroške za enkratna vplačila, opravljena med 4. in 26. julijem 2024.
Alt text

Varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja

Pri takem načinu varčevanja ste hkrati tudi življenjsko zavarovani. Obstaja veliko vrst naložbenih življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če si v prvi vrsti želite prilagodljivo naložbo, potem izberite NLB Vita Varčevanje +.

Izbirate lahko med različnimi naložbenimi možnostmi, glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti. Naložbeno življenjsko zavarovanje lahko sklenete zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Varčevanje lahko sklenete: v vseh naših poslovalnicah ali prek video klica (za stranke NLB).
25 % popusta na vstopne stroške od 4. do 26. julija 2024 ob vplačilu dodatne ali enkratne premije v izbrana naložbena življenjska zavarovanja Zavarovalnice Vita. Minimalna višina dodatne premije na obstoječe zavarovanje je 250 EUR, enkratne premije ob sklenitvi pa 3.000 EUR. Znižanje vstopnih stroškov ne velja za dodatna vplačila z zajamčenimi donosi.
Alt text

Naložbeni par

Naložbeni par je kombinacija depozita ter naložbe v vzajemni sklad družbe NLB Skladi ali naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Vita.

S tako razpršitvijo sredstev si zagotovite varnejšo naložbo, hkrati pa potencialno višji donos, kot če bi se odločili le za depozit. Dodatno imate tudi višjo obrestno mero za sklenjen depozit od redne depozitne ponudbe. 

Od 4. do 26. julija 2024 lahko tudi pri Naložbenem paru izkoristite 25 % popusta na vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v naložbena življenjska zavarovanja Zavarovalnice Vita in v vzajemne sklade družbe NLB Skladi.

Sklenite varčevanje ali zavarovanje

<p>Naročite se k svetovalcu v poslovalnico</p>

Naročite se k svetovalcu v poslovalnico

Dogovorite se za dan in uro, ki vam ustreza.

<p>Začnite video klic</p>

Začnite video klic

Za NLB Sklade vsak delovnik med 9. in 16. uro

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 477 2000 in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, info@nlbskladi.si, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad. Popolne informacije o tveganjih so navedene v Prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumentih s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo (prikazani) donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si. Višina davčne stopnje, po kateri bo obdavčena naložba, zmanjšuje prikazan donos in je odvisna od obdobja varčevanja in osebnih okoliščin posameznika in se lahko v prihodnosti spremeni. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanji: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 1834665, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR. Zavarovanji tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanji nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanji NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior nista depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior sta naložbeni življenjski zavarovanji pri katerih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenih življenjskih zavarovanj nižji od zneska vplačila v naložbeni življenjski zavarovanji, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokumenta s ključnim informacijami o produktih sta na voljo v vseh NLB Poslovalnicah oziroma sta objavljena na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.