Aktualna obvestila

NLB Klik obvestila

Datum objave: 17.6.2024

Nova različica prinaša dodatne funkcionalnosti – možnost spremembe limita na osebnem računu in naročila nove plačilne kartice. Vsebuje tudi druge izboljšave in popravke.

Datum objave: 12.6.2024

Obveščamo vas, da bomo v času praznika 25. 6. 2024, čezmejna in plačila s tretjimi državami izvajali po spremenjenem urniku, ki vam je na voljo na NLB spletni strani tukaj.

NLB d.d.

Splošna obvestila

1. Splošne določbe

 

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »VNL odbojka«, ki bo potekala na Facebooku (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator in izvajalec: NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5860571, davčna številka: 91132550 (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 7. 6. 2024 do 12. 6. 2024 do polnoči.

 

Način sodelovanja preko Facebooka: Poziv, kjer sodelujoči v komentarju pod objavo odgovorijo, katere tekme bi se radi udeležili - Slovenija:Argentina, Slovenija:Kuba, Slovenija:Italija ali Slovenija:Srbija.

 

2. Namen nagradne igre

 

Namen nagradne igre je spodbuda in interakcija z uporabniki družbenega omrežja Facebook. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z veljavno zakonodajo.

 

3. Udeleženci

 

Nagradna igra poteka prek Facebook strani NLB – Nova Ljubljanska banka.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji ter pod objavo o nagradnem natečaju na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka zapišejo svoj komentar.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki.

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to so zaposleni v NLB d.d, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).

 

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da v komentar pod nagradno objavo odgovorijo na nagradno vprašanje, s čimer soglašajo s Pravili in pogoji nagradne igre in se strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 • Facebook uporabniškega imena,
 • imena in priimka ter e-poštnega naslova (v primeru, da je udeleženec izbran/izžreban).

 

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za izbor nagrajencev, objavo nagrajencev na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka in obveščanje nagrajencev o prevzemu nagrade.

 

Udeleženci nagradne igre podajo privolitev za uporabo, upravljanje in obdelavo podatkov za namene te nagradne igre tako, da v komentar pod nagradno objavo v času trajanja nagradnega natečaja odgovorijo na nagradno vprašanje. Na ta način se strinjajo, da so vključeni v izbor za eno od nagrad. Svoje strinjanje za vključenost v izbor lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na elektronskem naslovu nagradna-igra@nlb.si ali prek zasebnega sporočila na Facebook strani NLB – Nova Ljubljanska banka.

 

Pravila te nagradne igre bodo objavljena na NLB spletni strani (www.nlb.si). Udeleženci bodo do teh pravil lahko dostopali neposredno preko Facebook strani NLB – Nova Ljubljanska banka, kjer bo neposredna povezava do dokumenta tudi objavljena.

 

4. Način sodelovanja

 

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka pod nagradno objavo odgovorijo na vprašanje, katere tekme bi se radi udeležili - Slovenija:Argentina, Slovenija:Kuba, Slovenija:Italija ali Slovenija:Srbija. Nagrade prejmejo udeleženci nagradne igre, ki bodo izbrani z žrebom.

 

Vsak udeleženec lahko samo enkrat (1x) sodeluje v nagradni igri.

 

Nakup storitev NLB ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški dostopa do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

 

5. Nagrade

 

V nagradnem skladu Facebook objave so vstopnice za:

 • 5x 2 vstopnici za tekmo Slovenija:Argentina, 18. junija 2024 na stadionu Stožice
 • 5x 2 vstopnici za tekmo Slovenija:Kuba, 20. junija 2024 na stadionu Stožice
 • 5x 2 vstopnici za tekmo Slovenija:Italija, 22. junija 2024 na stadionu Stožice
 • 5x 2 vstopnici za tekmo Slovenija:Srbija, 23. junija 2024 na stadionu Stožice

Izžrebanih bo 5 posameznikov, vsak posameznik pa prejme dve vstopnici za izbrano tekmo. Nagrad ni mogoče zamenjati in niso prenosljive.

 

Vrednost nagrade: 24 EUR (vrednost ene vstopnice je 12 EUR)

 

6. Izbor/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

 

Izbor nagrajencev bo potekal:

- 13. 6. 2024 do 11:00,

Izbor bo potekal prek telefonske ali video konference, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. V primeru žreba, bo ta opravljen računalniško in se bo o njem vodil zapisnik.

 

V roku 3 dni po žrebu bo organizator obvestil izžrebance (tako, da jih bo označil) v prvotni Facebook objavi o nagradni igri ter prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Izžrebanec pisno soglasje organizatorju pošlje po e-pošti, ob tem pa je dolžan sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke: ime, priimek, stalni naslov ali začasni naslov, davčna številka.

 

Evidence ali zapisniki se hranijo na sedežu organizatorja nagradnega natečaja v skladu s temi pravili. Rezultati izbora in žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

7. Prevzem nagrade

 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v e-sporočilu na nagradna-igra@nlb.si posredujejo svoje strinjanje s prevzemom nagrade in podatke, ki so potrebni za pošiljanje nagrade (ime in priimek, e-poštni naslov). Nagrajenci nagradne igre morajo svoje podatke in strinjanje s prevzemom nagrade poslati:

- do 16. 6. 2024 do polnoči.

 

V primeru, da nagrajenec ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim nagrajencem.

 

V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, ta pa ostane nepodeljena.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju ali nagradnem izboru;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek objave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka (v komentarju pod pravili nagradne igre) obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

 

9. Varovanje informacij in osebnih podatkov

 

Organizator in izvajalec sta upravljavec (organizator) oziroma obdelovalec (izvajalec) osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh pravilih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradnega natečaja ter izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradnim natečajem, na podlagi odločitve uporabnika za sodelovanje v nagradni igri.

 

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Osebni podatki, zbrani v nagradni igri za namen njenega izvajanja, bodo po zaključku nagradne igre in podelitve nagrad nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz dokumentacije v zvezi z nagrajenci, kot je opredeljeno v točki teh pravil z nazivom: »Dokumentacija« (11. člen).

 

Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe organizatorja za varstvo osebnih podatkov je dpo@nlb.si.

 

Udeleženci nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k natečaju, ter odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov nagradna-igra@nlb.si ali prek zasebnega sporočila naslovljenega na Facebook stran NLB. V takšnem primeru ne bodo udeleženi pri nagradnem izboru.

 

Več o varstvu osebnih podatkov in pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, je dostopnih na: https://www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov.

 

10. Davčne obveznosti

 

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

 

11. Dokumentacija

 

Dokumentacijo v zvezi z nagradni igri hrani organizator, in sicer:
- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradni igri ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta v skladu z veljavno zakonodajo;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

12. Končne določbe

 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.nlb.si in prek povezave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, na www.nlb.si/obvestila ter prek povezave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na nagradna-igra@nlb.si. Nagradna igra ni organiziran s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega nagradnega natečaja. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

 

Za vsa vprašanja povezana ali izhajajoča iz tega nagradni igri se uporablja slovensko pravo.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana,  7. 6. 2024

Od 1. decembra 2023 dalje so plačila v okviru bank članic NLB Skupine (NLB Komercialna banka Beograd; NLB Banka Banja Luka; NLB Banka Skopje; NLB Banka Priština; NLB Banka Podgorica; NLB Banka Sarajevo) cenejša. Uvedli smo enotno nadomestilo za plačila z običajno poravnavo v višini 5 evrov, ne glede na to, ali jih oddate v digitalni banki NLB Klik ali na bančnem okencu.