money

Krediti

Kako do prvega stanovanja z kreditom za mlade?

Krediti na splošno

Če se kreditojemalci znajdejo v situaciji, ko zaradi različnih razlogov zamujajo z odplačilom kredita, je pomembno, da se čim prej oglasijo v NLB Poslovalnici, ki jim je kredit odobrila. Na podlagi ocene vsakega posamičnega primera se banka skupaj s kreditojemalcem trudi poiskati ustrezno rešitev. Odvisno od posamičnega primera se med drugim preuči tudi možnost odobritve podaljšanja odplačilne dobe (posledično to pomeni nižjo mesečno obveznost) ali odloga plačila mesečnih obveznosti za določeno obdobje. Vsekakor si NLB prizadeva v težjih časih poiskati rešitev, ki je primerna tako za kreditojemalca kot tudi za banko.

Preberi več

Rezident je: državljan Republike Slovenije, ki ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, nedržavljan Republike Slovenije, ki ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Nerezident je vsakdo, ki ni rezident.

Preberi več

Povzeto po Jože Andrej Čibej »Kako računamo obresti«, ZBS Ljubljana 2011: »EOM pove, koliko nas bo dejansko stalo posojilo. EOM je (v odstotku izražena) letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja, pri čemer so upoštevani vsi pogoji posojila prek roka črpanja in roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja posojila do drugih morebitnih bremen, ki v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih sodijo v ta izračun.

Preberi več

Da, NLB Stanovanjski kredit je možno začeti odplačevati do največ 6 mesecev kasneje, vendar le v primerih, ko je kreditojemalec v času sklenitve kredita najemnik, kupuje pa nepremičnino, ki jo bo potrebno pred selitvijo še obnoviti. Na ta način kreditojemalcu omogočimo,  da se izogne istočasnemu plačilu najemnine in mesečne obveznosti.

Preberi več

SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe. Vzpostavljen je bil z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

Preberi več

Takim skrbem se lahko izognete, če ob najemu kredita sklenete življenjsko zavarovanje kreditojemalca. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB Vite d.d. Ljubljana je zavarovanje, s katerim se poplača preostanek kreditnega dolga banki, če kreditojemalec umre. V takem primeru bo življenjska zavarovalnica NLB Vita d.d. Ljubljana izplačala zavarovalno vsoto neposredno banki, ki jo bo porabila za poravnavo preostanka kreditnih obveznosti. Tako družina in dediči ne bodo obremenjeni z dolgom.

Preberi več

Ko je odplačilna doba kredita daljša od trajanja zaposlitve za določen čas, je zahtevano kakovostno solidarno poroštvo (porok prejema redne prilive in ima korektno poslovanje). V primeru kreditiranja tujega državljana oz. nerezidenta, kjer je trajanje pogodbe o zaposlitvi oz. dovoljenje za prebivanje v Sloveniji krajše od odplačilne dobe kredita, je obvezno dodatno zavarovanje s poroštvom kreditno sposobnega poroka.

Preberi več

Da. Če imate na osebnem računu nedovoljeno negativno stanje ali izvršbo, dvig opravite v katerikoli NLB Poslovalnici.

Preberi več

Banka prejema v izvrševanje sklepe različnih upnikov in nekateri imajo prednost pri poravnavi pred zapadlimi obveznostnimi, ki jih ima stranka do NLB.

Preberi več
Stanovanjski kredit

Da, to je možno pri najemu NLB Stanovanjskega kredita, če so zavarovanja zadostna in če je kreditojemalec kreditno sposoben. Za zavarovanje kredita v celotni vrednosti nepremičnine, ki se kupuje, je treba poleg nepremičnine, ki se kupuje, zastaviti še kako drugo nepremičnino ali več le-teh oziroma zagotoviti drugo ustrezno zavarovanje.

Preberi več

NLB Stanovanjski kredit je lahko nezavarovan (s plačilom nadomestila za tveganje). Najbolj pogosta vrsta zavarovanja kredita, zlasti pri večjih naložbah, je zastava nepremičnine (ene ali več), redkeje pa solidarno poroštvo kreditno sposobnih porokov, pri čemer je možna odplačilna doba do največ 60 mesecev.

Preberi več

Da, vendar samo v obsegu, ki je potreben za izplačilo deležev ostalih dedičev ali zakonca oziroma partnerja za namen pridobitve lastništva na nepremičnini, ki je predmet dedovanja ali delitve premoženja v postopku razveze zakonske zveze ali druge s predpisi priznane skupnosti.

Preberi več

Kredit je lahko izplačan na osebni račun kreditojemalca ali neposredno na račun prodajalca/izvajalca del. Če je kredit nezavarovan (s plačilom nadomestila za tveganje), je pri nakupu nepremičnine dovoljeno izplačilo sredstev kredita na osebni račun kreditojemalca do 20% od zneska kredita (namenjeno obnovi, ob predložitvi izjave o namenski porabi), pri gradnji, adaptaciji ali investicijskih vzdrževalnih delih tudi do 80% zneska kredita. Če je kredit zavarovan z zastavo nepremičnine, je pri nakupu nepremičnine dovoljeno izplačilo sredstev kredita na osebni račun kreditojemalca do 20% zneska kredita (namenjeno obnovi, ob predložitvi izjave o namenski porabi), pri gradnji, adaptaciji ali investicijskih vzdrževalnih delih pa tudi do 50% zneska kredita. Dovoljena je tudi refundacija že plačanih sredstev in sicer za račune, plačane do največ 90 dni pred črpanjem kredita.

Preberi več
Lizing vozil

Pogodbo lahko sklenejo državljani Republike Slovenije, ki prejemajo redne prihodke. Financiranje lahko pridobi tudi tuj državljan, ki ima veljavno vizo za bivanje in je izdana za obdobje daljše od 6 mesecev. Vsak primer obravnavamo individualno in vas povabimo, da se o pogojih pogovorite v poslovalnici.

Preberi več

Pogodbo je možno delno ali v celoti poplačati pred rednim iztekom pogodbenega razmerja. V primeru predčasnega poplačila vam bodoče obresti diskontiramo po ustrezni diskontni stopnji. Preprosteje rečeno, ob predčasnem poplačilu plačate manj obresti. Po plačilu celotnih obveznosti prejmete IZJAVO O POPLAČILU, ki je osnova, da opravite spremembo lastništva na vozilu (spremembo lastnika v prometnem dovoljenju opravite po prejemu Izjave na vseh enotah, ki opravljajo registracije in prepise vozil). Za informativno ponudbo za predčasno poplačilo se obrnite na lizing družbo.

Preberi več

Če se znajdete v situaciji, ko zaradi različnih razlogov ne bi mogli odplačevati lizinga, je pomembno, da se čim prej obrnete na lizing družbo, s katero ste podpisali pogodbo o lizingu. Prizadevamo si poiskati najboljšo rešitev za obe strani, saj je želja obojih, da vozilo ostane vam v uporabi in da je lizing poplačan.

Preberi več

Ne. Dobavitelj oziroma prodajalec vozila, ki predstavlja predmet lizinga, mora biti pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji.

Preberi več